05-03-2021
15:30

Ιδιωτικό Χρέος και Πανδημική Κρίση

Προβληματική

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) σχετικά με τα ληξιπρόθεσμα δάνεια, επιβεβαιώνονται οι ισχυρές πιέσεις που έχουν ασκηθεί σωρευτικά στις ΜμΕ, στις micro επιχειρήσεις αλλά και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) αδυνατούν να εξυπηρετήσουν το 47% των δανείων τους, ήτοι 13,5 δις ευρώ σε σύνολο 28,9 δις ευρώ. Επιπρόσθετα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι πολύ μικρές (micro) επιχειρήσεις δεν δύνανται να καταβάλλουν κανονικά τις δόσεις για το 55,4% των δανείων τους, δηλαδή για 9,5 δις ευρώ σε σύνολο 17,2 δις χορηγήσεων (ΤτΕ, 2021: 28). Το στοιχείο αυτό τεκμηριώνει αφενός την ευθραυστότητα που καταγράφεται στις επιχειρήσεις αυτές και αφετέρου ότι επιβαρύνθηκαν δυσανάλογα από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης (2008-2016), βάσει σχετικών μελετών.

Παράλληλα σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ (Πίνακας 2) για το πρώτο εξάμηνο του 2020, οι περισσότερες κατηγορίες οφειλών των εμπορικών επιχειρήσεων παρουσιάζουν αύξηση μεταξύ 2019-2020. Όπως διαφαίνεται, όσον αφορά στο χρέος, η κατάσταση της πλειονότητας των πολύ μικρών (micro) και μικρών επιχειρήσεων επιδεινώνεται λόγω της πανδημικής κρίσης. Η βελτίωση της εικόνας όσον αφορά τις οφειλές προς τις τράπεζες δεν είναι τόσο καθαρή καθώς η μέση οφειλή προς τις τράπεζες μεγεθύνεται κατά 33% μεταξύ 2019-2020 (από τις 94.038 στις 125.651 ευρώ).    Η ΕΣΕΕ αντιλαμβανόμενη τη σημασία της διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, τόσο για το επιχειρηματικό περιβάλλον όσο και για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, λαμβάνει πρωτοβουλία για την έναρξη ενός διαρκούς ανοικτού διαλόγου μέσα από τον οποίο δύνανται να προκύψουν παραγωγικές θέσεις-προτάσεις.

Schedule

ΧΟΡΗΓΟΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ